ÎNTREBĂRI FRECVENTE
ȘI INFORMAȚII UTILE.

AICI ÎNCERCĂM SĂ RĂSPUNDEM
LA TOATE ÎNTREBĂRILE TALE.

Principalele acte normative care reglementeaza domeniul energiei electrice:

 • Ordinul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr.59/2013 – pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public;
 • Ordinul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 234/2019 – pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică de către clientul final și pentru modificarea anexei la Ordinul nr. 35/2010 privind stabilirea unor reguli referitoare la piața de echilibrare a energiei electrice;
 • Ordinul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 8/2014 – privind aprobarea Condițiilor generale asociate licenței pentru activitatea de furnizare a energiei electrice;
 • Ordinul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr 235/2019 – pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienții finali;
 • Ordinul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 177/2015 – pentru aprobarea Procedurii privind acordarea despăgubirilor clienţilor casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de rețea;
 • Ordinul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 6/2017 – pentru aprobarea Standardului de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice;
 • Ordinul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 102/2015 – pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea soluţiilor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public;
 • Ordinul 16/2015 – pentru aprobarea Procedurii – cadru privind obligatia furnizorilor de energie electrică și gaze naturale de soluţionare a plângerilor clienţilor finali;
 • Ordinul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 11/2016 – privind aprobarea Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice;
 • Ordinul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 29/2016 – pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali;
 • Ordinul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 106/2014 – privind modalitățile de informare a clienților finali de către furnizorii de gaze naturale cu privire la condițiile comerciale de furnizare a gazelor naturale;
 • Ordinul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 37/2007 – privind aprobarea Standardului de performanță pt activitatea de furnizare a gazelor naturale;
 • Ordinul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 34/2013 – privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizațiilor de înființare și a licențelor în sectorul gazelor naturale;
 • Ordinul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei 47/2007 – Metodologie privind schimbarea furnizorului de către consumatorii casnici de gaze naturale.

Pentru vizualizarea legislației puteți accesa site-ul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei aici.

Când trebuie să trimit indexul autocitit?

Perioada de transmitere a indexului este 20-25 a fiecărei luni, menționată și pe factura de energie.

De ce să citesc și să transmit indexul contorului meu de energie? Cum pot să transmit indexul autocitit?

Pentru o mai bună gestionare a consumului și a valorilor facturilor tale, ai posibilitatea să trimiți către SOLPRIM S.R.L. indexul tău autocitit la nr. de telefon +40 213 180 772, prin email la office@solprim.ro sau pe platforma adresată clienților din portofoliu.

Cum se stabilește consumul de energie electrică sau de gaze naturale?

Înregistrarea consumului real de energie se face pe baza citirii contorului efectuată de reprezentanţii Operatorului de Distribuţie aferenţi judeţului în care se află locuinţa ta, sau prin comunicarea indexului autocitit prin serviciul telefonic gratuit +40 213 180 772.

Transmiterea indexului autocitit nu implică eliminarea totală a citirii contorului de către Operator.

Conform reglementarilor legale, cel puțin o dată la trei luni, este necesar să asigurați accesul la aparatul de măsură (contor), personalului împuternicit al Operatorului de Distribuţie pentru o înregistrare și o verificare corectă a consumului.

În cazul în care, nu ai reuşit să transmiţi indexul contorului tău în perioada de transmitere a indexului, SOLPRIM S.R.L. va factura cantitatea estimată, urmând ca, după verificarea şi înregistrarea indexului de către Operatorul de Distribuţie, să se emită o factură de regularizare.

Conform reglementărilor legale, Operatorul de distribuţie va opera citirea contoarelor la fiecare 6 luni pentru clienţii din mediul rural şi la fiecare 3 luni pentru clienţii din mediul urban.

Acciza este o taxă percepută de stat pentru anumite bunuri de consum, printre care şi electricitatea.

Valoarea în lei a accizelor se determina conform Codului Fiscal prin transformarea sumelor exprimate în echivalent euro, pe baza cursului de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Ce sunt certificatele verzi şi de ce sunt incluse în factura mea de energie?

Certificatul verde reprezintă un titlu care atestă producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie (energie hidro, eoliană, solară, geotermală şi gazele combustibile asociate, biomasă, biogaz, gaz de fermentare a deşeurilor, şi a nămolurilor din instalaţiile de epurare a apelor uzate).

Statul român sprijină investitorii în energie verde (regenerabilă) prin intermediul certificatelor verzi şi prin asigurarea cadrului legal de comercializare a acestora, prin care se urmăreşte, printre alte obiective, reducerea importurilor de resurse primare de energie, stimularea dezvoltării durabile locale şi regionale şi crearea de noi locuri de muncă, reducerea poluării mediului prin diminuarea producerii de emisii poluante şi gaze cu efect de seră.

Sistemul de promovare prin certificate verzi se aplică producătorilor care deţin capacităţi de producere din surse regenerabile şi care sunt acreditaţi de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei. Producătorii acreditaţi beneficiază de un număr de certificate verzi, emise lunar de operatorul de transport şi sistem, proporţional cu cantitatea de energie electrică produsă din surse regenerabile.

Furnizorii de energie electrică sunt obligaţi să achiziţioneze un număr de certificate verzi echivalent cu produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi pentru anul respectiv şi cantitatea de energie electrică furnizată consumatorilor finali.

Conform prevederilor legale (Legea 220/2008 actualizată), în factură de energie electrică transmisă consumatorilor finali, valoarea certificatelor verzi se facturează separat faţă de tarifele/preţurile pentru energia electrică, precizându-se temeiul legal. Această valoare reprezintă produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi estimată de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (CV/MWh), cantitatea de energie electrică facturată (MWh) şi preţul certificatelor verzi, calculat că preţ mediu ponderat al tranzacţiilor din piaţă centralizată a certificatelor verzi (administrată de Societatea Comercială „Operatorul Pieţei de Energie Electrică – Opcom” – S.A.) în luna anterioară lunii de facturare sau ultima medie ponderată lunară disponibilă.

Până cel târziu la dată de 1 septembrie a fiecărui an, furnizorii de energie electrică vor regulariză, în tranşe egale, valoarea certificatelor verzi aferente anului anterior, în funcţie de cota anuală stabilită de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, energia electrică furnizată şi preţul mediu ponderat al certificatelor verzi utilizate de către furnizor pentru anul anterior.

La valoarea facturată a certificatelor verzi se aplică taxa pe valoare adăugată (TVA). Plata certificatelor verzi de către consumator se face la aceleaşi termene şi în aceleaşi condiţii în caz de întârziere (penalităţi, preavizare, deconectare, reziliere contract) cu cele prevăzute în contract pentru plata consumului de energie electrică.

Ce este contribuţia pentru cogenerare de înalta eficientă şi de ce este inclusă în factură mea de energie electrică?

Contribuţia pentru cogenerare de înalta, se plăteşte de către toţi consumatorii de energie electrică şi reprezintă un bonus acordat producătorilor de energie în cogenerare, aşa cum sunt CET-urile (producţie simultană de energie electrică şi termică) pentru a stimula investiţiile în modernizarea unităţilor de producţie, care să consume mai puţine materii prime şi să polueze mai puţin.

Potrivit Hotărârii Guvernului nr.1215/2009, furnizorii consumatorilor şi furnizorii care exportă energie electrică au obligaţia de a evidenţia distinct pe factură şi de a colecta contribuţia pentru cogenerare de înalta eficientă a energiei.

Ordinul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei 95/2015 pentru modificarea Ordinului 119/2013 reglementează facturarea contribuţiei de cogenerare în factură de energie electrică aconsumatorilor finali. Astfel, valoarea unitară de 0.01582 lei/kWh (valabilă începând cu 01.07.2015), se aplică la cantitatea de energie facturată şi nu depinde de tipul de tarif ales de client.

Pentru mai multe detalii privind cadrul legislativ al contribuţiei pentru cogenerarea de înalta eficientă poţi consulta site-ul www.anre.ro.

În cât timp pot contesta factura de energie?

Factura emisă de Furnizor poate fi contestată de către Client până la dată scadenţei. Contestaţiile vor fi rezolvate de Furnizor în termenele şi condiţiile prevăzute de Standardul de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice;

Ce se întâmplă dacă nu achit factura de energie la scadenţă?

Dacă factură nu a fost achitată în termenul scadent, se calculează penalităţi începând cu prima zi de după dată scadenţei, până la dată achitării integrale.

Valoarea procentului de penalităţi este 0,1% din suma restantă pentru fiecare zi de întârziere după termenul scadent.

De asemenea, Furnizorul poate emite preavizul de deconectare, cu minim 19 zile înainte de data deconectării efective.

Reconectarea la reţea poate fi efectuată în cel târziu 2 zile după achitarea integrală a sumei restante precum şi a cheltuielilor ocazionate de efectuarea serviciului de deconectare / reconectare perceput de Operatorul de Distribuţie.

De asemenea, Furnizorul poate să solicite depunerea unei garanţii în condiţiile în care Clientul întârzie plata facturii fie 2 luni consecutiv, fie de 3 ori pe o perioadă de 1 an contractual.

Care este scadenţa facturii?

Facturile emise de Furnizor în baza Contractului vor fi achitate de Client până in ultima zi lucratoare a lunii urmatoare lunii de consum, data emiterii facturii și data scadenței fiind înscrise pe factură.

Plata se consideră efectuată la data înregistrării acesteia în extrasul de cont al Furnizorului.

Cum procedez în cazul unui deranjament în alimentarea cu energie electrică?

În cazul unui deranjament în alimentarea cu energie electrică, vă rugăm să apelați la Operatorul de distribuție pe raza căruia se află locul de consum pentru care dorești să înregistrezi deranjamentul. Acesta se găsește pe prima pagină a facturii tale de energie, în partea dreaptă. Este necesar să aveți la dispoziție o copie a facturii de energie pentru a putea furniza operatorului codul locului de consum.

Lista numerelor de telefon ale Operatorilor de Distribuție:

 • Distributie Energie Oltenia (județele Argeș, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Teleorman, Vâlcea) – 0800 500 000
 • Delgaz Grid (județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui) – 0800 800 929
 • E-Distribuție Muntenia (Municipiul București și județele Ilfov,Giurgiu) – 0800 070 888
 • E-Distribuție Dobrogea (județele Călărași, Constanța, Ialomița, Tulcea) – 0800 070 555
 • E- Distribuție Banat (județele Arad, Caras-Severin, Hunedoara, Timiș) – 0800 070 444
 • SDEE Muntenia Nord (judetele Galaţi, Brăila, Buzău, Dâmboviţa, Galaţi, Prahova, Vrancea) – 0800 500 205
 • SDEE Transilvania Sud (județele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu) – 0800 801 929
 • SDEE Transilvania Nord (județele Bihor, Sălaj, Bistriţa Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare) – 0800 400 929

Date de contact în cazul unei avarii în alimentarea cu gaze naturale

OPERATOR DISTRIBUȚIE JUDEȚELE DESERVITE CONTACT
AMARAD DISTRIBUȚIE Sălaj 0260.679.361 / 0800-800132
BERG SISTEM GAZ MARAMUREȘ 0262/31.00.00 / 0800.800.581
CORDUN GAZ Ilfov 021.351.37.08 / 0741.188.800
CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA Alba, Bistrița Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu Mare 0800.800.417
DESIGN PROIECT Iași 0232.221.051
DISTRIGAZ SUD REȚELE Argeș, Brașov, Brăila, București, Buzău, Călărași, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Ialomița, Ilfov, Olt, Prahova, Tulcea, Vâlcea, Vrancea 021 9281 / 0800 877 778
DISTRIGAZ VEST Bihor 0800 800 428
E.ON DISTRIBUȚIE ROMÂNIA Alba, Arad, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Caraș Severin, Cluj, Harghita, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mureș, Neamț, Sălaj, satu Mare, Sibiu, Suceava, Timiș, Vaslui 0800 800 928 / 0265 200 928
GAZ EST Vaslui 0235 324 141
GAZ NORD EST Iași 0800 800 907
GAZ SUD Brașov, Ialomița, Ilfov, Suceava, Teleorman, Vâlcea 0800 800 590
GAZMIR IAȘI Călărași, Iași, Vrancea 0800 800 528
EURO SEVEN INDUSTRY Giurgiu 0800.800.002
HARGAZ HARGHITA GAZ Harghita 08008 – 42742
INSTANT CONSTRUCT COMPANY Giurgiu 0800 800 083
M.M. DATA Prahova 0800 800 481
MACIN GAZ Tulcea 0240.572.769 / 0800 86 22 46
MEGA CONSTRUCT Brașov, Călărași, Constanța, Giurgiu, ialomița, Ilfov, Prahova 0800 863 422
MEHEDINȚI GAZ Mehedinți 0737 837 697
MIHOC OIL Neamț 0233 740703
NORD GAZ Suceava 0800/800239
NOVA POWER & GAS Suceava 0230 533 533 / 0733 733 805
OLIGOPOL BRASOV Brașov, Covasna 0800 800 467
OTTO GAZ Ilfov 0800 800 423
PREMIER ENERGY (fosta PDG) Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița Năsăud, Brăila, Buzău, Călărași, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Ialomița, Ilfov, Maramureș, Olt, Prahova, Teleorman, Timiș, Vâlcea, Vrancea 0800.080.003
PRISMA SERV COMPANY IAȘI Iași, Neamț, Suceava 0232 258 977
PROGAZ P Ilfov și Prahova 0800 877 642
ROMGAZ Gorj, Dolj 0253. 235213 / 0374477535
SALGAZ Bihor 0800-800.575
TEHNOLOGICA RADION Argeș 0800/801.109
TIMGAZ Timiș 0800-800346 / 0256-322196
TULCEA GAZ Tulcea 0800.882.222
VEGA 93 Galați 0236 473 105 / 0236 464 116 / 0336 403 030 / 0740 119 900
WIROM GAZ Călărași, Olt, Giurgiu, Teleorman 0800 800 999

Unde pot consulta lista întreruperilor planificate de Operatorii de Distribuție?

SOLPRIM S.R.L. iți pune la dispoziție legături directe cu listele de planificări afișate pe site-urile Operatorilor de Distribuție. Accesează link-ul corespunzător județului în care se află locul de consum pentru informații privind întreruperile planificate.

Cum pot fi despăgubit pentru deteriorarea unor receptoare electrice ca urmare a întreruperilor în alimentarea cu energie electrică?

Te rugăm să citești cu atenție procedura de mai jos.

Procedura de despăgubire a consumatorilor casnici în cazul deteriorării receptoarelor electrocasnice.

Prezenta procedură are la baza Ordinul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 177/16.12.2015.


Condiți generale:

Despăgubirile pentru deteriorarea receptoarelor electrocasnice se acordă dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

 • deteriorarea receptoarelor electrocasnice s-a produs ca efect al unor supratensiuni accidentale produse în reţeaua electrică a Operatorului de Retea;
 • receptoarele electrocasnice deteriorate sunt omologate;
 • pentru locul de consum unde s-a produs evenimentul există contract de furnizare /distribuţie a energiei electrice in vigoare incheiat cu consumatorul final;
 • consumatorul a solicitat în scris acordarea despăgubirii, în termenul prevăzut în prezenta procedură.

Etapele derulării procedurii de despăgubire:

 • Consumatorul casnic trimite cererea de despăgubire în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data apariției incidentului.

  Cererea se trimite prin e-mail la adresa office@solprim.ro , prin fax la nr. +40 213 180 771 , sau direct în contul personal.

  Cererea va contine obligatoriu urmatoareale informatii:

  • numele titularului contractului de furnizare/distribuţie;
  • adresa locului de consum;
  • date de contact (telefon, fax, e-mail);
  • data la care a avut loc evenimentul care a produs deteriorarea receptoarelor electrocasnice/data luării la cunoştinţă a producerii evenimentului;
  • valoarea estimată a prejudiciului provocat prin deteriorarea receptoarelor electrocasnice;
  • modalitatea de acordare a sumei stabilite pentru despăgubire, în cazul în care se constată îndeplinirea condiţiilor de acordare a acesteia.
 • În termen de cel mult 2 zile lucratoare, Consumatorul va primi un răspuns de la furnizor prin care i se va aduce la cunoștință, dacă cererea acestuia îndeplinește, sau nu, condițiile de acordare a despăgubirii.
 • Dacă cererea consumatorului îndeplineșste condițiile de acordare a despăgubirii, furnizorul transmite Operatorului de Rețea cererea consumatorului, în termen de 2 zile lucrătoare de la data înregistrarii.
 • În termen de maxim 9 zile lucrăatoare, furnizorul comunică consumatorului rezultatul verificării loului de consum efectuate de Operatorul de Rețea.
 • În cazul în care consumatorul este indreptățit să primească despăgubiri, consumatorul trebuie să transmită furnizorului în termen de maxim 35 zile de la data primirii înștiințării, următoarele documente justificative:

  • documente de achiziţie: factura / chitanţa / bonul fiscal sau o declaraţie pe propria răspundere care să cuprindă preţul şi data achiziţiei receptorului electrocasnic;
  • documente aferente contravalorii reparaţiei receptoarelor electrocasnice deteriorate: factura / chitanţa / bonul fiscal sau atestarea faptului că reparaţia nu este posibilă, din partea operatorului economic specializat în repararea receptoarelor electrocasnice;
  • confirmarea scrisă din partea operatorului economic care a realizat reparaţia privind faptul că deteriorarea receptorului a fost cauzată ca efect al unor supratensiuni accidentale produse în reţeaua electrică.
 • După transmiterea documentelor justificative, în termen de maxim 2 zile lucrăatoare de la data primirii valorii despăagubirii de la Operatorul de rețea, furnizorul plăatește consumatorului casnic suma respectivă prin una dintre metodele de platăa convenite împreună cu acesta:

  • Transfer bancar
  • Mandat poștal
  • Numerar
  • Compensare cu următoarele facturi emise pentru locul de consum respectiv.

Alte condiții:

Despăgubirile datorate de OR conform prezentei proceduri nu se plătesc în situaţiile de forţă majoră, în care OR poate dovedi că acestea l-au împiedicat să îşi respecte obligaţiile contractuale.

Compensații acordate utilizatorilor în cazul nerespectării indicatorilor de performanță care reflectă calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice.

Compensații acordate utilizatorilor în cazul nerespectării indicatorilor de performanță care reflectă calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice. Potrivit Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobat prin Ordinul ANRE Ordinul nr. 11/2016 modificat prin ordinul nr.11/2017, începând cu dată de 18.04.2016 operatorii de distribuție plătesc utilizatorilor compensații pentru pentru nerespectarea indicatorilor de continuitate în alimentarea cu energie electrică și pentru nerespectarea indicatorilor de calitate tehnică a energiei electrice și a indicatorilor de calitate comercială a serviciului de distribuție. Operatorul de distribuție este obligat să acorde compensații unui utilizator în termen de maxim 45 de zile calendaristice de la nerespectarea indicatorului impus de Standard sau de la dată transmiterii solicitării utilizatorului de acordare a compensației. Compensațiile se plătesc conform prevederilor art. 34 alin. (2) din Standardul de Perfomanță:

 • compensațiile se acordă clientului final, prin intermediul furnizorului, respectând modalitatea de plată convenită în contractul de distribuție;
 • în situația în care contractul de distribuție este încheiat cu utilizatorul, compensațiile se acordă direct utilizatorului, prin respectarea modalității de plata prevăzută în contractul de distribuție.

Excepții Prevederile standardului nu se aplică, după caz, în situații de:

 • forță majoră;
 • funcționare anormală a RED determinată de către Operatorul de Transport și Sistem (OTS), în condițiile în care OD a luat toate măsurile pentru limitarea efectelor cauzei care determină funcționarea anormală.

Pentru a vizualiza valorile compensatiilor și situațiile în care Operatorul de distribuție trebuie să acorde aceste compensații, click aici.

Condițiile generale de furnizare energie electrică pentru clienții finali

Puteți consulta condițiile generale de furnizare energie pentru clienți eligibili.

În cazul în care, contractul de distribuție energie electrică este încheiat între operatorul de distribuție (OD) și furnizor, noile condiții generale, obligații și drepturi ale părților, sunt prevăzute aici.

Ofertele pentru clienții noncasnici

Ofertele noastre tip pentru furnizare energie electrică și gaze naturale, pentru clienții noncasnici sunt:

 • Oferta tip și contractul pentru furnizare energie electrică sunt aici și aici;
 • Oferta tip și contractul pentru furnizare gaze naturale sunt aici și aici.

Pe site-ul ANRE puteți regăsi comparatorul ofertelor tip de la toți furnizorii (energie – aici, gaz – aici).

Încheierea unui contract de furnizare energie electrică/gaze naturale

Furnizarea energiei electrice se face numai în baza contractului de furnizare a energiei electrice încheiat între Furnizor şi consumatorul final. Etapele procesului sunt:

 • Prezentarea ofertelor-tip și consilierea solicitanților/clienților care nu au optat pentru una din ofertele-tip publicate;
 • Încheierea contractului de furnizare a energiei electrice/gaze naturale în baza documentelor depuse de căre solicitant/client în vederea încheierii contractului;
 • Procesarea documentelor, elaborarea și tipărirea contractului de furnizare a energiei electrice/gaze naturale;
 • Semnarea contractului și a anexelor;
 • Încheierea contractului de distribuție a energiei electrice cu Operatorul de Rețea/ Distribuție.

Contractul stabileşte raporturile dintre furnizor şi consumator cu privire la furnizarea energiei electrice, inclusiv facturarea şi plata acesteia.

Contractul de furnizare a energiei electrice se încheie în condiţiile stabilite prin avizul tehnic de racordare, ce constituie parte integrantă din contract, pe o anumită perioadă de timp, stabilită de comun acord.

În situaţiile în care la locul de consum respectiv există un certificat de racordare de la un contract anterior, acesta se poate prelua în cadrul unui nou contract, în condiţiile prevăzute în Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele de interes public şi în contractul cadru aprobat de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei.

Conţinutul contractului de furnizare a energiei electrice se convine între părţile contractante, cu respectarea prevederilor Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori.

Schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale

Procedura de schimbare a furnizorului începe cu cel puţin 21 de zile înainte de data efectivă a intrării în vigoare a noului contract, astfel încât să existe suficient timp pentru îndeplinirea tuturor obligaţiilor de către vechiul şi noul furnizor în vederea respectării continuităţii în furnizarea energiei electrice, în condițiile procedurii specifice privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale elaborată de ANRE și aprobată prin Ordinul 234/2019.

Clientul final are dreptul de a denunța unilateral contractul de furnizare a energiei electrice, cu notificare transmisă furnizorului cu 21 de zile înainte, cu respectarea condițiilor contractuale.

Schimbarea furnizorului de energie electrică este GRATUITĂ şi este aprobată prin Ordinul Preşedintelui Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei, nr. 234/2019.

Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale poate fi vizualizată aici.

Model de notificare privind schimbarea furnizorului de energie electrica/gaze naturale poate fi descarcat de aici.

Procedura cadru privind soluționarea neînțelegerilor apărute la încheierea contractelor în sectorul energiei.

Pentru rezolvarea unei dispute apărute în cadrul încheierii contractelor în sectorul energiei, puteți vedea pașii aici.

1.Depunere plângere legată de furnizarea energiei electrice/gazelor naturale

Pentru înregistrarea unei plângeri puteți să ne contactați:

 • Prin apel telefonic la: +40 213 180 772;
 • Prin fax la +40 213 180 771;
 • Prin e-mail la office@solprim.ro
 • Prin intermediul platformei la care veți avea acces odată cu încheierea contractului;
 • Prin poştă către EYE MALL S.R.L. la adresa: Calea Floreasca, nr. 246C, Sky Tower Building, etaj 17, Sector 1, București.

În cazul neînțelegerilor precontractuale, dacă parțile nu ajung la o înțelegere, acestea se pot adresa Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei în vederea declanșării procesului de soluționare la nivelul acesteia, conform Procedurii privind soluționarea neînțelegerilor apărute la încheierea contractelor în domeniul energiei electrice și termice produse în cogenerare de înaltă eficiență, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 35/2013 pentru aprobarea procedurilor privind soluționarea/medierea neînțelegerilor apărute la incheierea contractelor in domeniul energiei.

În cazul disputelor apărute în derularea contractului, dacă părțile nu ajung la o înțelegere, acestea se pot adresa Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei în vederea declanșării procesului de soluționare la nivelul acesteia, conform prevederilor Regulamentului privind organizarea și funcționarea comisiei pentru soluționarea disputelor pe piața angro și cu amănuntul apărute între participanții la piața de energie electrică și gaze naturale, aprobat prin ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 61/2013.

Procedura de înregistrare, investigare și soluționare a plângerilor clienților business, comerciali și industriali de energie electrică poate fi consultată aici.

Dată

Nume document